Voorwaarden

Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Definities

 Identiteit van de ondernemer

Toepasselijkheid

Het aanbod

De overeenkomst

Herroepingrecht

Kosten in geval van herroeping

Uitsluiting herroepingrecht

De prijs

Conformiteit en garantie

Levering en uitvoering

Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Betaling

Klachtenregeling

Geschillen

Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd:de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2.Consument: de natuurlijke
persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3.Dag: kalenderdag;
4.Duurtransactie: een overeenkomst op
afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de
leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5.Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de
consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is
gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde
reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6.Herroepingsrecht: de mogelijkheid
voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op
afstand;
7.Ondernemer: de natuurlijke of
rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst
waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor
verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand;
9.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan
worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en
ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Identiteit van de ondernemer

Tony Trading Company

Nusterweg 137, 6136 KT te Sittard

Bezoekadres, Langs de Hey 8, 6136 KR te Sittard

Telefoonnummer: 0653387977

E-mailadres: info@esmokernederland.nl

KvK-nummer: 14077185

Btw-identificatienummer:
NL812247152B01

Indien de activiteit
van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel
: de gegevens over de
toezichthoudende autoriteit Indien de ondernemer
een gereglementeerd beroep uitoefent:      
de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is
toegekend;een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en
aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn. 

Toepasselijkheid
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op
elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs
niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij
op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van
het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst
van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter
beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een
eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien
dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs
elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de
consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden  toegezonden.
4.Voorhet geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige
algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem
het meest gunstig is.

 

Het aanbod
1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een
goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de
ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe
weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of
kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de
rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 

•de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van aflevering;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor
nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
ondernemer de prijs garandeert;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een
andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte
communicatiemiddel;

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke
wijze deze voor de consument te raadplegen is;

de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem
in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien
gewenst herstellen;

de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden
gesloten;

de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de
consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

De overeenkomst
1.
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de
daarbij gestelde voorwaarden.
2.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding
van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de
ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de
consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.
De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de
consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die
feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede
gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende
informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een
toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,
meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de
ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze
waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een
duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande
service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden
opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument
heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de
overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van
onbepaalde duur is.
1.
In
geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van
toepassing op de eerste levering.

Herroepingsrecht

Bij levering van producten:
1.Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van
redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag
na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument
aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal
het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is
om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van
zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde
toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en
verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer
verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:
1.Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van
redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan overeenkomst.
2.Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar
de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake
verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Kosten in geval van herroeping
1.Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de
kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping,
terugbetalen.

 

Uitsluiting
herroepingrecht.

1.De ondernemer kan het herroepingrecht van de consument uitsluiten voor zover
voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingrecht geldt slechts
indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het
sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn

gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

c. die door hun aard niet kunnen worden
teruggezonden.

d. die snel kunnen bederven of verouderen.

e. waarvan de prijs gebonden is aan
schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

f. voor losse kranten en tijdschriften.

g. voor audio- en video-opnamen en
computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
1.
Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor diensten.

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of
tijdens een bepaalde periode.

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

De prijs
1.Gedurende
de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg
van veranderingen in btw-tarieven.
2.In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de
prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de
ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze
gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 

Conformiteit en Garantie
1.De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen
van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming
van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product
geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2.Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af
aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de
overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 

Levering en uitvoering
1.De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar
heeft gemaakt.
3.Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch
uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is
afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling
niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument
hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De
consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te
ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4.In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de
consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na
ontbinding, terugbetalen.
5.Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer
zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij
de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een
vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het
herroepingrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele
retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer
tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan
de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

 

 

Duurtransacties: duur,
opzegging en verlenging

Opzegging
1.De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die
strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van
daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
maand.
2.De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde
duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en
een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3.De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
•te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald
tijdstip of in een bepaalde periode;
•tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
•altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft
bedongen.

Verlenging
1.Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of
diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde
duur.
2.In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde
tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-
nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een
bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde
overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3.Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde
duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een
opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie
maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan
eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
4.Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van
dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of
kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt
automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur
1.Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een
jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een
maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór
het einde van de overeengekomen duur verzetten. 

Betaling
1.Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde
bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn
als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen
van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de
overeenkomst heeft ontvangen.
2.Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een
vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is
bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering
van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen
vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3.De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4.In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke
beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke
kosten in rekening te brengen.

 

Klachtenregeling
1.De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en
duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de
gebreken heeft geconstateerd.
3.Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de
termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie
wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4.Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil
dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 Geschillen
1.Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Aanvullende of afwijkende
bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene
voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn
en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze
door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager.

 

 

 

 

 

Powered By OpenCart
Esmoker Nederland © 2018